Društvo privatnih doktora stomatologije je osnovano 2003. godine, sa ciljem da prepozna inerese privatnih i državnih stomatologa, ali i pacijenata sa druge strane, i sve ih objedini u jednu strategiju daljeg razvoja Srpske stomatologije, preko svojih predstavnika u pre svega Stomatološkoj Komori i Zdravstvenom savetu Srbije.


Društvo privatnih doktora stomatologije Srbije – DPDrSS, je uzelo učeće u organizaciji kontinuirane edukacije (KE) za doktore stomatologije s ciljem da se omogući  jeftino i jednostavno prikuplanje bodova neophodnih za obnovu licenci. Od 2009. godine  aktivno učestvujemo u KE za stomatologe, vodeći računa da skupovi koje organizujemo  u toku jedne godine zaokruže neku celinu i omoguće našim članovima dovoljan brojn  bodova za obnovu licence. Do sada smo se najviše trudili da otpratimo najsavremenije 
trendove u stomatologiji i da ih preko najuglednih profesora sa svih stomatoloških fakulteta,  prezentiramo kolegama, u adekvantnim i maksimalno komforanim prostorima, poslujući  potpuno neprofitabilno. Kvalitet toga što radimo najbolje se ogleda u broju naših članova i  broju učesnika na našim skupovima, na kojima se bar do sada uvek tražilo mesto više.


Polazni principi DPDrSS su sledeći:

  • Da teme predavanja budu aktuelne i prilagođene potrebama svakodnevne prakse.
  • Da predavači budu eminentni domaći i strani stručnjaci sa zavidnim referencama i potvrđeni u praktičnom radu.
  • Da edukacija ne bude skupa, da se iz kotizacije, pored uobičajenih troškova, isplate honorari i putni troškovi predavačima.
  • Da se aktivnosti rasporedie ravnomerno po Srbiji i na taj način većina kolega poštedi izdataka od gubitka posla i nepotrebnih putnih troškova.
  • Da organizujemo dva simpozijuma godišnje i nekoliko stručnih sastanaka na kojima bi polaznici stekli korisna znanja i veštine, a istovremeno prikupili veći broj bodova.
  • Da ostavimo prostor drugim organizatorima KE da svojim kvalitetom predavanja, geografskom distribucijom i visinom kotizacije budu konkurentni, ostavljajući privatnim stomatolozima mogućnost pravilnog nemonopolskog izbora programa KE


Članarina za 2015. u DPDRSS iznosi 6000 din. za članove i 3000 Din. za prijatelje društva.

Uplata se vrši isključivo na tekući račun društva 205-66207-26, sa pozivom na broj licence (ili rešenja koje ste dobili poštom ako niste podigli licencu).


Članovi i prijatelji DPDRSS koji su platili članarinu ili deo članarine (najmanje 1500 Din.), mogu učestvovati na skupovima čiji smo mi organizatori bez uplate kotizacije. Koleginice i kolege koje do datuma održavanja skupa nisu dobili člansku kartu, treba da ponesu uplatnicu na uvid verifikacionom timu na prijemnom pultu.


Uplate kotizacije za simpozijume koje organizuje naše društvo, takođe se vrši isključivo preko banke na isti tekući račun.


Posebna povoljnost je to što dozvoljavamo da se umesto kotizacije za učešće na našim skupovima uplati deo članarine, tako da sve kolege koje u toku godine na ovaj način (učešćem na skupovima) uplate 3000 Din. obnavljaju ili stiču status prijatelja društva, a oni koji uplate ukupno 6000 din. obnavljaju ili stiču status redovnog člana, ako u skladu sa našim statutm, podnesu zahtev za prijem u redovno članstvo.


U trenutku kada se uvode platni razredi i kada su nam advokati pokazali da se jedinstvenim nastupom mogu postići svi realno definisani ciljevi, u ovoj godini želimo da otvorimo pitanja:

  • Cene rada stomatologa koja neminovno proizilazi iz cene stomatoloških usluga nezavisno od oblika svojine
  • Upisnih kvota za studije stomatologije
  • Kriterijuma za otvaranje privatnih ordinacija

Informacije o budućim skupovima i aktivnosti društva, možete naći na našem sajtu www.privstom.org.rs

Kontakt informacije