1. Potrebna dokumentacija za otvaranje privatne stomatološke prakse

2. Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti - privatna praksa

3. Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse

4. Dosije zaposlenih – potrebna dokumentacija

5. Lekarska greška

6. Potrebna dokumenta za sanitarnog inspektora – taksativno

7. Potrebna dokumentacija za zdravstvenog inspektora detaljno i obrazloženo

8. Pravilink o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti

9. Pravilinik o  Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

10. Spisak potrebne opreme za ordinacije

11. Štambilj i oglasna tabla

12. Uputstvo za popunjavanje zdravstvenostatističkih izveštaja 


Rendgen - dokumenta 

rendgen1. Spisak propisane dokumentacije za dobijanje licence

2. Prijava izvora jonizirajućih zračenja

3. Ovlašćena pravna lica

4. Obrazac za izdavanje licenceObrasci


Obaveze
:

Prema važećim propisima, svaka zdravstvena ustanova (privatna ili državna) obavezna je da vodi medicinsku dokumentaciju i dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja (Službeni list SFRJ 13/79, 27/97, Službeni glasnik SRS 14/81, 40/81, 2/80). Za teritoriju Beograda nadležan je Gradski zavod za javno zdravlje.

Gradski zavod za javno zdravlje je učinio napor da postojeće zbirne zdravstveno- statističke izveštaje prilagodi privatnicima i izveštavanju o njihovom radu. Zbog toga su u uputstvu navedeni svi zbirni zdravstveno-statistički izveštaji u skraćenom obimu, ali sa propisanim sadržajem obeležja. Individualni izveštaji - prijave su dati u originalnoj formi.

Izveštaji se dostavljaju u propisanim rokovima. U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv firme, njen matični broj i period za koji je izveštaj sačinjen (samo za zbirne izveštaje). Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Izveštaji se mogu dostaviti i elektronskom poštom na adresu e-mail: statistika@zdravlje.org.rs и gzsoc1@eunet.rs uz obavezno poštovanje svih propisanih sadržaja.

Obrasci - STOMATOLOGIJA

- Uputstvo

- Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba (obr. 3-09-60) sa Izveštajem o oboljenjima, stanjima i povredama (obr. SI-06)

- Prijava zarazne bolesti (obrazac DI-07/1)

- Registar bolesnika obolelih od bolesti od većeg sociomedicinskog značaja (obr. br. 1) sa obrascima prijave (obr. br. 2) i obr. br 3-35-86 i odjave (obr. br 3 ) oboljenja

- Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima (obr. br. 3-00-60) sa upitnikom za radnika zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi (prijava i odjava)

Kontakt informacije